Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TERRYN

versie 2022.02

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

De website www.terryngrondwerken.be wordt uitgebaat door de BV TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER, met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0450.415.243 (hierna “TERRYN”).    

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“de Klant”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Het plaatsen van een bestelling via de website van TERRYN geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden dewelke zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door TERRYN schriftelijk zijn aanvaard.

TERRYN kan op elk ogenblik de Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de Voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TERRYN niet. TERRYN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TERRYN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De Klant kan via de website selecteren welke producten hij wenst te kopen. De Klant hoeft zich niet te registreren en kan de aankoop steeds doen als gast.

Om de bestelling af te ronden beschikt de Klant over de keuze om te betalen via overschrijving dan wel rechtstreeks via de betaalknop van bancontact, kredietkaart en overschrijving. Cash betalingen worden enkel aanvaard bij afhalingen op de site van Terryn.

De bestelling komt pas tot stand wanneer de Klant alle gegevens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst heeft ingevoerd, de Voorwaarden werden aanvaard en wanneer de betaling succesvol werd uitgevoerd.

Eens de bestelling is voltooid ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging betekent enkel dat de bestelling is aangekomen bij TERRYN. De bestelling is pas definitief eens de betaling werd uitgevoerd.

Artikel 4 – Levering 

TERRYN streeft er steeds naar haar bestellingen op de gevraagde leverdatum te leveren. TERRYN kan evenwel in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan TERRYN kenbaar heeft gemaakt. De leveringen voor orders via de webshop vinden enkel plaats op adressen gelegen in West- en Oost Vlaanderen. Voor leveringen buiten deze zone moet contact genomen worden via info@terryngrondwerken.be.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1
Bij aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen de bestelling te herroepen zonder opgave van redenen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de Klant of een door de Klant aangewezen en aan TERRYN bekend gemaakte derde partij.   

5.2
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TERRYN retourneren, conform de door TERRYN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3
Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan TERRYN. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier voor herroeping dat door TERRYN aan de Klant ter beschikking wordt gesteld op haar website. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.

TERRYN zal het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door TERRYN of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klantnadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klantaansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.   

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht waarin artikel 5 van deze Voorwaarden voorziet niet uitoefenen voor:

  (a) levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen;
  (b) levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  (c) levering van goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  (d) levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  (e) levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8 – Conformiteit

TERRYN staat ervoor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en aan de op datum van bestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. TERRYN is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering aan TERRYN schriftelijk of per mail te worden gemeld. Terugzending van deze producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Bij non-conformiteit van de geleverde goederen zal TERRYN het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van de non-conformiteit aan TERRYN. Ook de kosten voor de terugzending van deze goederen zullen door TERRYN worden terugbetaald aan de Klant binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.

Artikel 9 - Garantie

De wettelijk garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed aan de Klant.

De garantie geldt niet indien:
 (a) De Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 (b) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van TERRYN en/of op de verpakking behandeld zijn;
 (c) De non-conformiteit geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepalingen zijn facturen betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Bovendien heeft TERRYN, ingeval de factuur op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven het recht om na een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vorderen, met een minimum van 250 euro. Onverminderd het recht van TERRYN om een hogere vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond.

Artikel 11 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van TERRYN.

Artikel 12 – Overmacht

TERRYN is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van TERRYN, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien TERRYN zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van TERRYN opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is TERRYN gerechtigd om de bestelling te verbreken, mits terugbetaling door TERRYN van de reeds betaalde bedragen door de Klant.

Artikel 13 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden bij TERRYN per e-mail info@terryngrondwerken.be of per post op het volgende adres 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112.

Klachten dienen steeds gemeld te worden binnen de 10 werkdagen na levering of na factuurdatum ingeval van klachten omtrent de factuur.

Artikel 14 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door TERRYN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen, die tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst eventueel zouden rijzen, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen overeen dat uitsluitend de rechtbank van de woonplaats van de Klant bevoegd is.