Home / Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van de BV TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER, met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0450.415.243.

Via deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle interacties met u als bezoeker van onze website, onze webshop, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant.  

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.    

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

BV TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER ​
Rumbeeksegravier 112
​8800 Roeselare ​
Ondernemingsnummer 0450.415.243

Hierna genoemd “TERRYN”.  

Indien u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

TERRYN verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom u met TERRYN communiceert.

 • Rekrutering
  Wanneer u spontaan solliciteert of reageert op één van onze vacatures, dan verwerken wij  uw persoonsgegevens met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.
  Indien wij momenteel geen geschikte vacature voor u ter beschikking hebben, maar wij u graag in onze database houden voor eventuele toekomstige vacatures, zullen wij hiervoor steeds uw toestemming vragen.

 • Offerteaanvraag
  Wanneer u een offerte aanvraagt via onze website of via mail dan vragen wij uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij u de gevraagde offerte kunnen bezorgen. Deze verwerking kadert in de precontractuele fase van het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons.
 • Bestelling webshop
  Indien een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn om deze bestelling te kunnen leveren. Het gaat hierbij om uw contactgegevens zoals uw naam, adres en mogelijks afzonderlijk leveringsadres. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling correct te kunnen leveren alsook een factuur te kunnen opmaken. Deze verwerking is aldus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.
 • Contactformulier website
  Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt.
 • Legal
  Om tegemoet te komen aan onze compliance verplichtingen en organisatie van diverse vergaderingen worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt van onze bestuursleden, aandeelhouders en ook van de eventuele wettelijke vertegenwoordigers of volmachthouders. Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.   

  Ook kunnen bepaalde persoonsgegevens van partijen betrokken bij een juridisch conflict/claim worden verwerkt met het oog om de ondersteuning bij het beheer van deze juridische conflicten/claims. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van TERRYN en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TERRYN.
 • Leveranciersbeheer
  Indien u leverancier bent van TERRYN dan verwerken wij de persoonsgegevens van onze contactpersoon bij u als leverancier. Het gaat hierbij steeds louter om uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen en ons of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.
 • Klantenbeheer
  Wanneer u optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Afhandeling en levering van uw bestelling
  Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij uw persoonsgegevens teneinde uw bestellingen en retourzendingen te beheren, alsook om u op de hoogte te houden van de leveringsstatus van uw bestelling.

  Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, betalingsinformatie en bestelhistoriek.

  Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds met de nodig zorg en met naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In die zin delen wij uw persoonsgegevens dan ook nooit met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

Zo kunnen wij beroep doen op derde partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan onze IT-, cloud- en softwareleveranciers die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning. Indien u een bestelling plaatst via onze website delen wij uw adresgegevens eveneens met de koerierdienst die instaat voor de levering. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

TERRYN houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo dienen wij facturen in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen voor een bepaalde periode bij te houden.  

5. Doorgifte buiten de EU/EER

TERRYN geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

TERRYN neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.   

7. Beveiligingsmaatregelen

TERRYN verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

8. Wat zijn uw rechten? 

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 • 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens TERRYN van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.    
 • 2. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door TERRYN. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.  Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.
 • 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • 5. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door TERRYN gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.
 • 6. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door TERRYN
Gegevensbeschermingsautoriteit ​
Drukpersstraat 35​ ​
1000 Brussel​ ​
contact@apd-gba.be   

9. Hyperlinks

De website www.terryngrondwerken.be kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. TERRYN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen.

10. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TERRYN,onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 •  Per e-mail: info@terryngrondwerken.be 
 •  Per post:  Rumbeeksegravier 112 8800 Roeselare

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.terryngrondwerken.be/nl/privacybeleid