Home / Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes.

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant/ opdrachtgever ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 – Prijzen en betaling.

Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en BTW. Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8.5 % per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling.

Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het nog verschuldigd bedrag, met een minimum van € 125. Indien de klant/opdrachtgever opdracht geeft zijn bestelde goederen te factureren op een andere persoon of op een andere vennootschap blijft de klant/opdrachtgever die de bestelbon heeft ondertekend solidair borg voor de betaling.

Artikel 3 - Bestellingen en bestelbonnen.

Indien bij levering of bij beëindiging van de werkzaamheden er niemand aanwezig is om onze bestelbonnen en of werkbons af te tekenen voor akkoord, wordt verondersteld dat de klant/ opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de geleverde goederen en/ of uitgevoerde werken.

Dit geld ook voor connosementen (vrachtbrief) na het lossen van een schip(overslag). Zowel door de bestelling, hetzij mondeling, telefonisch of schriftelijk, als door het aanvaarden van de factuur, geeft dit dezelfde verbintenis aan onze klanten alsof zij een bestelbon met al onze voorwaarden ondertekend zouden hebben. De klant/opdrachtgever verbindt zich dus volledig en zonder voorbehoud onze voorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Artikel 4 – Onvoorziene omstandigheden.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de offerte/contract aan te vragen.

Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de werkzaamheden en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking. Worden o.a. beschouwd als overmacht : stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze onderneming of bij onze leveranciers, ongevallen en in het algemeen alle gedwongen vermindering van bevoorrading evenals transportmogelijkheden, gebrek aan materiaal, verkeersopstoppingen aan openbare wegenwerken, vorst of slecht weer. Zij ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle verplichtingen, zowel wat leveringen als uitvoering van onze werkzaamheden betreft.

Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerken.

Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de klant/opdrachtgever bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 – Leveringstermijn.

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.

Worden niet als werkdagen beschouwd : zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen.

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen.

De klant/opdrachtgever is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen na ondertekening van de bestelbon, de eventuele zichtbare gebreken en niet overeenstemmingen te melden ten opzichte van de offerte en/of contractuele bepalingen waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd.

Artikel 9 – Oplevering(en).

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de klant/opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10 % van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de klant/opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de klant/opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring in door de klant/opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.

Artikel 10 – Lichte verborgen gebreken.

Gedurende een periode van twee jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de klant/opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de klant/opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 – Overdracht van risico’s.

De overdracht van de risico’s gebeurt naarmate de goederen en/of materialen geleverd worden. De klant/opdrachtgever ziet erop toe dat de goederen en/of materialen onmiddellijk na hun aankomst kunnen gelost worden. De goederen en/of materialen reizen altijd op risico van de klant/opdrachtgever en dit vanaf de aanvang van het transport. De losplaats moet vrij zijn en gemakkelijk toegankelijk voor onze voertuigen en machines. De losplaats moeten volledig vrij zijn van bovengrondse nutsvoorzieningen zoals elektriciteitskabels, T.V. kabels …,alsook van ondergrondse putten (regenwater- en septische putten) waarop de levering eventueel zou moeten gelost worden. 

Artikel 12 – Ontbinding.

Als de klant/opdrachgever geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen of de uitgevoerde werkzaamheden, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling of aanneming.

 Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant/opdrachtgever er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant/opdrachtgever de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant/opdrachtgever geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan. 

Ingeval van beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling. 

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant/opdrachtgever al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Artikel 14 – Geschillen.

Bij geschillen over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, “Rumbeeksegravier 112 te 8800 Roeselare” bevoegd. Is de klant een “consument” in de zin van artikel I 1,2° van het wetboek van Economisch Recht, dan zal die eveneens dagvaarden voor de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, “Rumbeeksegravier 112 te 8800 Roeselare”. Die zijn eveneens als enige bevoegd.

Artikel 15 – Voor de grondwerken/Afbraakwerken/Lossen van schepen.

Het terrein of bouwwerf of openbare loskaaien (lossen van schepen) waarop de leveringen van bouwmaterialen of werken (grond- en kraanwerken) door ons moeten worden uitgevoerd, wordt verondersteld vrij en toegankelijk te zijn voor onze voertuigen en onze machines. Zij zullen niet gehinderd worden door andere personen, ander bedrijfsmateriaal…. Mochten hierdoor wachturen ontstaan of kosten voor het vrijmaken van de plaats om het werk te kunnen uitvoeren, dan komen de kosten hiervoor ten laste van de klant/opdrachtgever.

Wanneer voor leveringen van bouwmaterialen of werken (grond- en kraanwerken) op privéterrein met bedrijfsmateriaal moet worden gekomen, dient de klant/opdrachtgever vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks en putten e.a. Indien nodig dient de klant/opdrachtgever zich in te lichten bij de betreffende openbare maatschappijen. Hierbij dient er voor de aanvang van de werken tevens een duidelijk plan(checklist, graafvergunning, opmetingsplannen, andere vergunningen) ter onze beschikking gesteld te worden. Bij afwezigheid van dergelijke documenten wordt verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden.

 Bij het lossen van schepen zijn alle nodige heffingen zoals kaairechten en/of vergunningen ten laste van de klant/opdrachtgever. Er wordt niet geveegd door ons in het ruim van het schip. Wanneer een werf enkel te bereiken is via een uitweg op eigendom van een buur, dan moet de klant/opdrachtgever ons alle inlichtingen hierover verstrekken. Alle eventuele schade is ook dan ten laste van de klant/opdrachtgever. De klant/opdrachtgever verklaart eveneens dat hij toelating heeft van de buur om de uitweg te gebruiken. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en de levering en/of werkzaamheden hierdoor onmogelijk worden zijn de ontstane onkosten hierdoor ten laste van de klant/opdrachtgever.

De klant/opdrachtgever is ertoe gehouden zich voor de aanvang van de werkzaamheden/ afbraakwerken in het bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen (sloopvergunningen, plaatsbeschrijvingen, bouwvergunningen..)om de werkzaamheden te laten uitvoeren. Voor de aanvang van de werken moeten wij hiervan een kopie ontvangen. Bij gebrek aan de nodige vergunningen of het niet voorleggen van de passende vereiste documenten worden de werkzaamheden niet opgestart en aangenomen. Bij afbraakwerken moeten alle nutsleidingen voor de aanvang van de afbraakwerken afgesloten te worden door de klant/opdrachtgever. Indien dit niet het geval zou zijn, dan kunnen de afbraakwerken niet uitgevoerd worden.

Op alle werkzaamheden die wij uitvoeren of laten uitvoeren, moet de klant/opdrachtgever en/ of architect (of iemand met deze opdracht belasten) bestendige controle uitoefenen. Indien de werken beëindigd zijn en er is geen enkele opmerking gemaakt, dan kunnen er achteraf geen problemen en/of klachten meer uitgebracht worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan openbare domeinen zoals : fiets- en voetpaden, openbare kaaien, jaagpaden (lossen van schepen). De te betalen waarborgen zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever. De klant/opdrachtgever ziet af van elk verhaal tegenover onze onderneming voor vorderingen van derden en voorziet tevens op eigen kosten een Burgelijke Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden, waarbij ook de aansprakelijkheid van ons zal gedekt zijn.

Elke klant/opdrachtgever en/of eigenaar op wiens terrein wij afval storten en iedere klant/ opdrachtgever en/of eigenaar die ons opdracht geeft om op eender welk terrein afval te storten, zijn ertoe gehouden om ons vooraf te melden welke materialen of afvalstoffen mogen gestort worden. De klant/opdrachtgever en/of eigenaar van het terrein moet in het bezit zijn van de vereiste stortvergunning.